Навчально-наукові видання

Монографії
За 2019 рік За 2016 рік
1. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : [Collective monograph] / Edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol. 3. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – Kielce, Poland 2016. – 460 p. (Внесок автора: Сумець О.М., Огієнко С.О., Письмак В.О. Стратегії діяльності сучасних підприємств. – С. 404-422).
За 2015 рік
1. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі : [кол. монографія] ; за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда. – 2015. – 524 с.
2. Сумець О.М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу : [монографія]. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2015. – 544 с. (31,62 ум. друк. арк.).
3. Сумець О.М. Раціоналізація транспортного процесу обслуговування торгових точок з продажів хлібобулочних виробів: [монографія]. – Харків : РВВ ХНТУСГ, 2015. – 120 с. (5,2 ум. друк. арк.).
За 2014 рік
1. Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань : [міжнародна колективна монографія] ; під заг. ред. д.е.н. професора К.Ф.Ковальчука. –Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 503 с. (Сумець О.М. – підрозділ 6.2 «Логістичний менеджмент як складова механізму ефективного управління підприємствами-учасниками інтегрованого об’єднання». –С. 435–448).
2. Управління матеріальними запасами – ключовий аспект логістичної діяльності сучасного підприємства : [монографія] / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова, М.М. Назарян й ін. ; за ред. О.М. Сумця. – Харків : КП «Міська друкарня», 2014. – 256 с.
3. Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: Экономическое славяноведение) : [коллективная монография] ; под научной ред. д.э.н., профессора К.В. Павлова и к.э.н., доцента И.З. Супова. –В 2- частях. –Часть II. –Ижевск (Удмурская Республика) : Изд-во института компьютерных исследований, 2014. –С. 231–242. (Глава 70. Формирование сети региональных логистических кластеров).
4. Економічна Безпека в умовах світової економіки : [колективна монографія у 2-х томах]. – Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –Т.2. – 349 с. (Сумець О.М. – глава 3.32. Систематика зовнішніх загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки, –С. 265-272).
5. Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем : новий погляд : [колективна монографія] ; під загальною ред. д.е.н., проф. Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. ¬–662 с. (Сумець О.М. – підрозділ 4.6 «Узагальнений аналіз умов створення і розвитку регіональних транспортно-логістичних кластерів в Україні» (–С. 353-372); підрозділ 6.2 «Реінжиніринг – як інструмент зниження витрат на логістичні діяльність підприємств агропромислового комплексу».–С. 538-553).
6. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія і практика : [колективна монографія у 2-х томах] ; за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –Т.2. – 408 с. (Сумець О.М. – підрозділ 3.18. Підготовчий етап організації обліку логістичних витрат на переробних підприємствах аграрного сектору економіки. –С. 153-160).
7. Горяинов, А.Н. Транспортная диагностика. Книга 1. Научные основы транспортной диагностики (диагностический подход в системах транспорта) [Текст]: Монография / А.Н. Горяинов. – Харьков: НТМТ, 2014. – 291 с.
За 2013 рік
1.Сумець О.М., Черкашина М.В. Операційний менеджмент. Ч.1. Теоретико-методологічний аспект проектування операційних систем підприємств : монографія. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 152 с.
2.Сумець О.М. Логістичні витрати підприємства: теоретичний аспект: монографія. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 224 с.
3. Войтов В.А. Системно-логістичний підхід до проектування трібосистем в машинобудуванні / В.А. Войтов, О.Г. Приймаков, Ю.О. Градиський, В.А. Гузенко. – Харків: «Оберіг», 2013. – 340 с.
Навчальні посібники
За 2016 рік
1.Сумець О.М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства : [навч. по-сібник] / О.М. Сумець. – Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. – 288 с.
2. Сумець О.М. Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів : [монографія] / О.М. Сумець. – Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. – 119 с.
За 2015 рік
Не було.
За 2014 рік
1. Сумець О.М. Логістика: тести, практичні завдання, основні дефініції : навч. посіб. до підготовки до заліку ; [за ред. О.М. Сумця] / О.М. Сумець, В.А. Войтов, С.О. Огієнко, С.А. Островерх. –Харків : КП «Міськдрук», 2014. –200 с.
2. Сумець О.М. Логістика: концептуальні засади : навч. посіб. до підготовки до заліку ; [за ред. О.М. Сумця] / О.М. Сумець, Є.В. Іванно, Є.Є. Карачевчев, О.О. Лощин, В.О. Черсунов. –Харків : КП «Міськдрук», 2014. –200 с.
За 2013 рік
1.Сумець О.М., Ігнатова Є.М., Письмак В.0., Сиромятников П.С. Стратегічний маркетинг. Блок змістових модулів 2. Маркетингові стратегії розвитку підприємства: навчальний посібник. – Харків: КП «Міська друкарня». – 2-ге вид., доповн., 2013. – 178 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-7767 від 14 серпня 2010 р.).
2.Сумець О.М., Войтов В.А. Логістичні системи і ланцюги постачань: навчальний посібник. – Харків: КП «Міська друкарня». – 2-ге вид., стереотипне, 2013. – 194 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-474 від 20.01.2011 р.).
3.Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. / Для студ. економ. спец. – Харків : ПВПП «Слово», 2013. –420 с.
Підручники
За 2016 рік
Не було.
За 2015 рік
Не було.
За 2014 рік
1. Ремонт машин та обладнання: Підручник / О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, В.А. Войтов та ін.: За ред. Проф.. О.І. Сідашенка, О.А. Науменка. – 2-е вид. перероб. доп. – Х.: Міськдрук, 2014. – 741 с.
За 2013 рік
1.Сумець О.М. Операційний менеджмент. Ч.1. Теоретична платформа операційного менеджменту: підручник. – Харків: КП «Міська друкарня», 2013. – 348 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-11472 від 16.12.2010 р.).
Патенти
За 2016 рік
1. Пат.109886 Україна, МПК C10L 10/04, C10L 5/44, G01N 27/26, G01N 31/16. Спосіб отримання твердого біопалива з рослинної сировини та присадки / В. А. Войтов, Б. М. Цимбал; заявник та патентовласник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – u 2016 03185; заяв. 28.03.2016, опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17, 2016 р. – 3 с.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Алгоритм ітеративного підходу до планування пасажирських перевезень / О.М. Сумець, А.В. Горожеєв. – № 63552 ; завл. 18.11.2015 ; зареєстр. 16.01.2016.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Аналогова модель логістичної системи виробничих підприємств олійно-жирової галузі / О.М. Сумець. – № 68410 ; завл. 01.09.2016 ; зареєстр. 31.10.2016.
За 2015 рік
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика комплексної оцінки логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу / О.М. Сумець. – № 58345 ; завл. 01.12.2014 ; зареєстр. 29.01.2015.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Операційна математична модель визначення оптимальної послідовності транспортного обслуговування торгових точок / О.М. Сумець, С.О. Огієнко. – № 58989 ; завл. 26.01.2015 ; зареєстр. 24.03.2015.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Алгоритм визначення результативності функціонування організаційної структури управління логістикою на підприємстві / О.М. Сумець. – № 58923 ; заявл. 19.01.2015 ; зареєстр. 16.03.2015.
За 2014 рік
1. Патент України № 92417 «Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів підприємства олійно-жирової галузі» [Текст]: Заявка № u 2014 03332, МПК (2014.01) G05B 19/00, G05B 19/04 (2006.01), G05B 19/12 (2006.01). Власник/винахідник: Сумець Олександр Михайлович / Опублік. 11.08.2014, бюл. Держ. служби інтел. власн. України № 15/2014.
За 2013 рік
Не реєструвалось.
Тези