Система менеджменту якості кафедри транспортних технологій і логістики

Основним інструментом управління діяльністю ХНТУСГ є система менеджменту якості, що базується на філософії TQM (Total Quality Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, ISO/IES17021:2015, моделі досконалості EFQM (Європейського фонду управління якістю), Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Система менеджменту якості (СМЯ) з надання освітніх послуг і наукових розробок була розроблена в 2009 р., впроваджена в 2010 р., сертифікована в 2011 р. міжнародним органом сертифікації DQS GmbH (Німеччина), що входить до системи IQ Net, на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2008, в 2014 р пройшла ресертифікацію на відповідність ISO 9001:2008., в 2017 р. пройшла ресертифікацію на відповідність ISO 9001:2015.

Суть підходів побудови та розвитку системи менеджменту якості для реалізації Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей, підвищення ефективності управляння діяльністю ХНТУСГ полягає в постійному удосконаленні, нарощуванні та розширенні функцій і процедур відповідно до нових завдань в освітній і науковій діяльності, вимог міжнародних стандартів з урахуванням змін, появі нових стандартів, інструментів та моделей менеджменту.

Система побудована на логічному ланцюгові реалізації «Місії – Бачення – Політики – Стратегії–Цілей університету» в забезпечення ефективності діяльності університету з гарантією якості надання освітніх послуг та наукових розробок на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін, з оцінкою і мінімізацією ризиків.

Система мененеджменту якості ХНТУСГ реалізує принципи ISO, базується на циклі Демінга, логіці RADAR та концепціях і критеріях Моделі досконалості EFQM. Забезпечує оптимальну горизонтальну взаємодію структурних підрозділів університету у рамках діючих процесів та ефективне використання ресурсів.

Діяльність університету з реалізації Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей здійснюється через мережу процесів. Для реалізації стратегічних цілей університету СМЯ передбачає декомпозицію завдань та стратегічних Цілей університету в цілі процесів у логічному ланцюгові Місія – Бачення – Політика – завдання та стратегічні цілі університету – цілі університету на період – цілі з процесів на період – цілі учасників процесів.

Планування і виконання процесів системи менеджменту якості здійснюється для забезпечення перетворення: «Вимоги та очікування зацікавлених сторін – задоволеність зацікавлених сторін».

В рамках системи менеджменту якості ХНТУСГ здійснюється:

– моніторинг, аудит та комплексний аналіз результативності та ефективності процесів та СМЯ в цілому, усіх аспектів діяльності університету, аналіз контексту університету з урахуванням потреб, очікувань і задоволеності усіх стейкхолдерів;

– щорічний перегляд Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей університету (уточнення за потребою);

– аналіз та перегляд структури процесів необхідних для функціонування університету, реалізації Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін;

– встановлення послідовності і взаємодії процесів;

– визначення критеріїв і підходів, необхідних для забезпечення результативного управління роботою університету і вказаних процесів з акцентом на якість освіти, якість освітніх послуг і якість наукових розробок, на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін з оцінкою і мінімізацією ризиків;

– забезпечення наявності ресурсів для функціонування процесів;

–  аналіз можливостей, а також ризиків та дій щодо їх попередження та мінімізації;

– оцінка та перегляд показників, встановлення цільових значень та отримання інформації, що необхідна для функціонування та моніторингу процесів;

– використання заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів, створення умов і здійснення дій з вдосконалення процесів, а саме, вимірювання, аналізу, удосконалення, що забезпечують моніторинг, аудит, підтримку актуальності, аналіз та оцінку ризиків, новизну підходів та відповідність діяльності університету сучасному рівню надання освітніх послуг та наукових розробок.

З метою мінімізації ризиків та делегування повноважень частина процесів поділяється на підпроцеси (за доцільністю), які у свою чергу складаються з процедур (за потребою). Підпроцес – це частина процесу, яка має такі ж критерії, як і процес. Поділ на підпроцеси зумовлений або виділенням дій, у яких є різні господарі, або різні показники діяльності, або зручність опису (останнє – для процедур) або мінімізацію ризиків.

В СМЯ всі процеси, що реалізують діяльність університету, рівнозначні.

Процеси університету структуровані за принципом використання їх виходів:

– процеси управління (перетворюють входи процесу в документи для управління іншими процесами);

– процеси надання освітніх послуг та наукових розробок (перетворюють потреби та очікування зацікавлених сторін в їх задоволеність отриманою освітньою послугою або науковою розробкою);

– процеси вимірювання, аналізу та удосконалення (забезпечують моніторинг показників, перевірку відповідності дій щодо регламентуючих документів, аналіз можливостей та оцінку ризиків, аналіз та оцінку результативності, ефективності, актуальності процесів і підходів в діяльності університету та їх удосконалення) – перетворюють інформацію в плани та заходи з коригуючих дій та удосконалення;

– процеси забезпечення (перетворюють заявку на ресурс, що використовується в процесах).

Процеси системи менеджменту якості ХНТУСГ задокументовані у відповідних методиках або моделях в лаконічній і зрозумілій формі для користувачів.