2012-2013 рік

1. Пелихов Е.Ф., Сумец А.М. Управление уровнем эффективного использования активов логистической системы предприятия на основе целевого подхода / Е.Ф. Пелихов, О.М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. –№ 1. – 20013. – С.69-78.

2. Сумец А.М. Аналитическое исследование связи конструктивного и технологического показателей зубчатых передач агрегатов трансмиссии автомобилей / А.М. Сумец // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві». –Вип. 133. –Харків, 2013. –С. 74-79.

3. Сумец А.М., Войтов В.А., Беляева О.С. Мотивация водителей-экспедиторов как средство повышения эффективности транспортного процесса /О.М. Сумець, В.А. Войтов, О.С. Беляева // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології». –Вип. 136. –Харків, 2013. –С. 279-290.

4. Сумец А.М. Особенности контейнерной транспортировки легковых автомобилей морскими судами в Украину / А.М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. –№ 2. –2013. –С. 50-55.

5. Сумець О.М. Логістична діяльність підприємства: формалізація операційної підсистеми логістичної системи / О.М. Сумець // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. –Випуск 137. Серія «Економічні науки». – Харків: Вид-во ХНТУСГ ім. Петра Василенко, 2013. – С. 240-246.

6. Шкодіна Л.Г., Сумець О.М. Взаємозв’язок фінансових і логістичних потоків  / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. –№ 3. –2013. –С. 20-27.

8. Сумець О.М. Сучасні підходи до тлумачення дефініції «Логістична система» /О.М. Сумець // Науковий журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». –2013. –Ч. 1. –№ 5(194). –С. 106-110.

7. Сумець О.М. Алгоритм визначення максимальних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства / О.М. Сумець // Экономика Крыма. –№1(42). –2013. –326-333.

8. Сумець О.М. Визначення оптимальної вартості життєвого циклу логістичної системи в аспекті забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства / О.М. Сумець // Вчені записки університету «КРОК». Серія «Економіка». –Вип. 33, 2013. – С. 269-275.

9. Сумець О.М. Актуальність запровадження логістики в господарську діяльність підприємств АПК /О.М. Сумець  // Логистика : проблемы и решения. –№ 4. –2013. –С. 38-44.

10. Сумець О.М. Змістовий аналіз дефініції «логістична діяльність» /О.М. Сумець  // Сталий розвиток економіки. –№4(21). –2013. –С. 290-296.

11. Сумец А.М. Оценка эффективности использования активов логистической системы предприятия на основе целевого похода /А.М. Сумець // Вестник университета. –№7. –М.: Государственный университет управления, 2013. –С. 151-155.

12. Сумець О.М. Транспорт – найбільш витратна складова логістичної діяльності / О.М. Сумець  //  Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). –Випуск 43 (спецвипуск). –Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2013. –С. 94-99.

13. Сумець О.М. Встановлення оптимальної тривалості життєвого циклу логістичної системи в аспекті забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства / О.М. Сумець // Вчені записки університету «КРОК». Серія «Економіка». –Вип. 334, 2013. – С. 252-258.

14. Сумец А.М. Управление уровнем эффективного использования активов логистической системы предприятия на основе целевого похода /А.М. Сумец  // Логистика : проблемы и решения. –№ 5. –2013. –С. 36-41.

15. Сумець О.М. Ресурс транспортних засобів як базовий чинник впливу на стан логістичного потенціалу лісового комплексу держави  / О.М. Сумець // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. –Випуск 143. – Харків: Вид-во ХНТУСГ ім. Петра Василенко, 2013. – с. 162-169

16. Войтов В.А., Дригуля С.В. Экспериментальные исследования дисперсности помола в дезинтеграторе // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 136. – с. 236-246.

17. Войтов В.А., Козырь А.Г. Обоснование и выбор критериев моделирования скорости изнашивания на переходных режимах // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 136. – с. 247-257.

18. Войтов В.А., Сысенко И.И. Физическое моделирование скорости изнашивания и ресурса трибосистем двухтактного двигателя бензопилы при использовании растительных масел // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 136. – с. 257-264.

19. Войтов В.А., Науменко І.В. Дослідження ринку сервісних послуг в АПК України // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 134. – с. 192-197.

20. Войтов В.А., Дригуля С.В., Бунецкий В.А. Экспериментальные исследования параметров помола биомассы в дезинтаграторе // Збірник наук. праць КНТУ «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». – 2013. – Вип. 26. – с. 3-8.

21. Войтов В.А., Сысенко И.И. Исследование противопиттинговых свойств моторных масел на растительной основе // Збірник наук. праць КНТУ «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». – 2013. – Вип. 26. – с. 21-26.

22. Войтов В.А., Козырь А.Г. Критерии моделирования силы трения на переходных режимах // Збірник наук. праць КНТУ «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». – 2013. – Вип. 26. – с. 41-48.

23. Войтов В.А., Козырь А.Г. Моделирование переходных процессов в трибосистемах. Часть 1. Критерии оценки переходных процессов // Проблеми трибології. – 2013. – № 3. – С. 114-122.

24. Войтов В.А., Козырь А.Г., Сысенко И.И. Моделирование переходных процессов в трибосистемах. Часть 2. Методика моделирования переходных процессов // Проблеми трибології. – 2013. – № 4. – С. 110-120.

25. Горяинов, А.Н. Выделение диагностических параметров в группах показателей работы транспорта [Текст] / А.Н. Горяинов // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. Зб.наук.пр. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2013. – №136. – С.265-271 (293с.)

26. Музильов Д.О. Основні аспекти створення транспортно-логістичного комплексу в галузі сільського та лісового господарства / Д.О. Музильов, О.В Семенов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. –Випуск 143. – Харків: Вид-во ХНТУСГ ім. Петра Василенко, 2013. – с. 30-37.

27. Кравцов А.Г. Аналіз перспектив впровадження логістичних підходів в сферу АПК// Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка – 2013. – Вип. 136. – с. 272-279.

28. Кравцов А. Г. Застосування робочих рідин на базі рослинних олій для підвищення надійності та екологічності при експлуатації об’ємних гідроприводів / А. Г. Кравцов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 139: Проблеми надійності машин та засобів механізації с/г виробництва. – С. 180 – 186.

29. Войтов В.А. Переработка органических полимеров растительного происхождения в твердое топливо / В.А. Войтов, В.О. Бунецький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. –Випуск 143. – Харків: Вид-во ХНТУСГ ім. Петра Василенко, 2013. – с. 37-45.

 

2013-2014 рік

1. Войтов В. А. Трибологические свойства моторных масел для двухтактных двигателей внутреннего сгорания на растительной основе / В. А. Войтов, И. И. Сысенко, А. Г. Кравцов // Проблеми трибології. – 2014. – № 1. – С. 27 – 38.

2. Войтов В. А. Критерий оценки качества моторного масла для двухтактных двигателей внутреннего сгорания / В. А. Войтов, И. И. Сысенко, А. Г. Кравцов // Проблеми трибології. – 2014. – № 2. – С. 29 – 37.

3. Войтов В. А. Трибологические свойства моторных масел для двухтактных двигателей внутреннего сгорания на растительной основе / В. А. Войтов, И. И. Сысенко, А. Г. Кравцов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2014. – № 1(1). – С. 15 – 30.

4. Войтов В.А. Показатели противопиттинговой способности трансмиссионных масел / В.А. Войтов, А.Н. Шевченко // Вісник ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 146. – с. 255 – 260.

5. Войтов В.А. Критерии оценки трибологических процессов в системе «механические передачи – трансмиссионное масло – условия эксплуатации» / В.А. Войтов, А.Н. Шевченко, С.А. Митиков // Вісник ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 147. – с. 40 – 47.

6. Войтов В.А. Физико-химическая модель биомассы как объекта гранулирования / В.А. Войтов, М.В. Бондаренко, В.А. Бунецкий // Вісник ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 147. – с. 158 – 167.

7. Войтов В.А. Застосування методу емісійного спектрального аналізу олив для оцінки технічного стану агрегатів трансмісії / В.А. Войтов, А.В. Приймак, В.М. Чернявський, М.В. Циба // Системи озброєння і військова техніка. Науковий журнал. – 2013. – № 3(35). – с. 71 – 75.

8. Войтов В.А. Экологически безопасные рабочие жидкости для эксплуатации гидроприводов на основе растительных масел / В.А. Войтов, А.Г. Кравцов // Науково-практичний збірник: Посібник українського хлібороба. – 2014. – Т. 2. – С. 147-150.

9. Войтов В.А. Моторные масла для двухтактных двигателей внутреннего сгорания на растительной основе / В.А. Войтов, И.И. Сисенко, А.Г. Кравцов // Науково-практичний збірник: Посібник українського хлібороба. – 2014. – Т. 2. – С. 150-155.

10. Сумець О.М. Ключові фактори впливу на вибір місця розташування об’єктів логістичної системи господарського агропромислового формування / О.М. Сумець  // Інноваційна економіка. –2013. –№ 10(48). –С. 22–26.

11. Сумець О.М. Основні компоненти логістичного менеджменту в аспекті забезпечення безпеки й ефективної логістичної діяльності підприємств / О.М. Сумець // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». –Вип. 111. Серія: Економічні науки. –Харків : ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013. –С. 194-201.

12. Сумец А.М.   Экономическое обоснование выбора транспортных средств – основа эффективной логистической деятельности и безопасности агропредприятий  / А.М. Сумец  //  Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). –Випуск 44. –Серія «Економічні науки». –Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2013. –С. 188-192

13. Сумец А.М. Проблемы повышения эффективности логистической деятельности АПК Украины / А.М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. – 2013. –№ 6 (49). –С. 35-39.

14. Сумець О.М. Логістична система підприємства АПК: визначення, аналогова модель функціонування, основні завдання / О.М. Сумець  //  Вісник ХНАУ. –Серія «Економічні науки». –2013. ­–№5. –С. 166-175.

15. Сумець О.М. Інформаційна система управління потоками відходів як засіб забезпечення безпеки й ефективності логістичної діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О.М. Сумець // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. –Серія «Економічні науки». –2013. ­–№4 (24). –С. 228-234.

16. Сумец А.М. Комплексная методика оценки эффективности функционирования склада логистической системы хозяйственного агропромышленного формирования / А.М. Сумец  //  Экономика Крыма. –2013. ­–№3(44). –С. 241-247.

17. Сумець О.М. Основні положення і принципи формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств АПК / О.М. Сумець //  Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). –Випуск 45. –Серія «Економічні науки». –Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2014. –С. 119-122.

18. Сумець О.М. Аспект економічної безпеки підприємства в трактуванні дефініції «логістичні система» / О.М. Сумець // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». –Вип. 113. Серія «Економічні науки». –Харків : ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. –С. 253-258.

19. Сумець О.М. Цільовий підхід до управління активами підприємства як метод підвищення ефективності його логістичної діяльності / О.М. Сумець  //  Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка та управління. – 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 147-155.

20. Сумець О.М. Систематика видів логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу / О.М. Сумець  // Економічний форум. –2014. –№ 2. –С. 157-163.

21. Сумець О.М. Чинники розвитку логістики на сучасному етапі ринкових перетворень / О.М. Сумець // Вісник національного університету «Львівська політехніка»  «Проблеми економіки та управління». –2014. –№ 779. –Львів : Вид-во Львівської політехніки. –С. 106-112.

22. Сумець О.М. Фактори розвитку олійно-жирової галузі та їх вплив на логістичну діяльність підприємств / О.М. Сумець // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві». –Серія : Економічні науки. –Вип. 149. –Харків, 2013. –С. 281-289.

23. Сумець О.М. Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем / О.М. Сумець // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 57-62.

24. Сумець О.М. Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств / О.М. Сумець  //  Вісник ХНАУ. –Серія «Економічні науки». –2014. ­–№3. –С. 207-216.

25. Сумец А.М. Комплексная методика оценки эффективности функционирования склада логистической системы хозяйственного агропромышленного формирования / А.М. Сумец  // Научно-практ. журнал «Экономика Крыма». –2013. ­–№3(44). –С. 241-247.

26. Сумець О.М. Система оцінних показників результативності логістичної діяльності підприємства / О.М. Сумец  // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія «Економічні науки».– 2014. – Вип. 6. –Ч.3. – С. 161–164.

27. Сумець О. М. Систематизація чинників розвитку агрологістики в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Сумець // Економіка та управління АПК . –2013. –Вип. 11. –С. 139-145. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecupapk_2013_11_35.pdf.

28. Сумець О.М. Змістовий аналіз категорій «ефективність» і «результативність» логістичної діяльності / О.М. Сумець // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – Сер. : Економічні науки . – 2014. – № 6. – С. 185-191.

29. Ульянченко О.В., Сумець О.М. Перспективи розвитку логістики / О.В. Ульянченко, О.М. Сумець   // Аграрний тиждень. –2014. –№15 (вересень). –С. 18-19.

30. Сумець О.М. Система оцінних показників ефективності логістичної діяльності підприємства / О. М. Сумець // Вісник Одеського національного університету. –Сер. : Економічні науки. –2014. –Том 19. –Вип. 3. –С. 230-234.

31. Сумец А.М., Зеленский М.В. Аутсорсинг складских услуг как инструмент повышения эффективности логистики предприятия / А. М. Сумец, М.В. Зеленский // Логистика: проблемы и решения. –2014. –№ 4-5(53-54). –С. 38-41.

32. Музильов Д.О. Визначення основних параметрів технології доставки дорожньо-будівельних вантажів / Д.О. Музильов, А.П. Нищета // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології // Вісник ХНТУСГ. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – Вип. 147. – С. 193-199.

33. Холодова О.О. Щодо питання удосконалення паркування біля центрів транспортного тяжіння в центральній діловій частині міста / О.О. Холодова, Д.О. Музильов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків : ХНТУСГ, 2014. – № 1(1). – С. 152-160.

34. Холодова О.О. Сучасні проблеми перевезення сільськогосподарських вантажів в міжнародному сполученні / О.О. Холодова, О.В. Кутья // Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології // Вісник ХНТУСГ. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – Вип. 147. – С. 180-187.

35. Кравцов А.Г. Перспективи впровадження концепцій транспортної та складської логістики при виробництві продукції АПК / А.Г. Кравцов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – Вип. 147: Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології. – С. 187 – 193.